REGULAMIN APART FAMILY

 1. Zameldowanie gościa odbywa się poprzez wypełnienie i podpisanie KARTY MELDUNKOWEJ.
 2. Apartament wynajmowany jest na doby.
 3. Doba pobytu w apartamencie trwa od godziny 15:00 do godziny 10:00.
 4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić obsłudze apartamentu z wyprzedzeniem. Będą one uwzględniane w miarę możliwości. Przedłużenie pobytu może być objęte dodatkową opłatą.
 5. Klucze do apartamentu zostaną umieszczone w sejfach przy Apartamentach pod kodem, który otrzymają Państwo w dniu przyjazdu, a zameldowanie i rozliczenie odbywa się pod Adresem Garczegorze 21, 84-351 Nowa Wieś Lęborska.
 6. Zameldowanie po godzinie 24.00 jest opcjonalne i musi być każdorazowo potwierdzone przez firmę Apart Family. Gość zobowiązany jest poinformować firmę Apart Family o zameldowaniu po 24.00 z wyprzedzeniem 24 godzinnym. W przypadku braku takiej informacji, zameldowanie może nie być możliwe, a rezerwacje może zostać odwołana z powodu nie dojazdu.
 7. Całość należności za pobyt powinna być uiszczona najpóźniej w dniu zameldowania w apartamencie. Z uwagi na zmiany w przepisach podatkowych numer NIP należy podać przed dokonaniem rezerwacji. Po wydrukowaniu paragonu fiskalnego bez numeru NIP wystawienie faktury nie będzie możliwe. Osoby, które potrzebują faktury, proszone są o wpisanie danych niezbędnych do jej wystawienia w momencie dokonywania rezerwacji.
 8. Podczas zameldowania pobierana jest gotówką odpowiednia opłata klimatyczna (2,00 zł za osobę za dobę; stan na rok 2022).
 9. Do czynności zameldowania wymagany jest dowód osobisty. Jeżeli dowód osobisty budzi wątpliwości osoby wyznaczonej do kontaktu z gościem, ma ona prawo poprosić o inny dokument potwierdzający tożsamość osoby meldowanej.
 10. Gość za zgodą Apart Family może przenieść wszelkie prawa i obowiązki wynikające z zawartej umowy na osobę trzecią, pod warunkiem przejęcia przez tą osobę wszelkich praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy.
 11. Gość w dniu zameldowania powinien zgłosić wszelkie braki lub usterki znajdujące się w apartamencie.
 12. Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń (w formie pisemnej: sms, email.) co do stanu technicznego w dniu zameldowania do apartamentu, równoznaczne jest z tym, że apartament, jak i zawarte w nim sprzęty, został oddany do użytku w stanie nie budzącym uwag i zastrzeżeń gościa.
 13. Gość ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody w Lokalu lub jego wyposażeniu oraz nieruchomości wspólnej, w tym w częściach wspólnych budynku, w którym położony jest Lokal, jak i w mieszkaniach sąsiadujących z Lokalem, nie wynikające z normalnego użytkowania Lokalu, wyrządzone przez Klienta oraz przez osoby przebywające z nim w Lokalu.
 14. Większe niż normalne zużycie ręczników skutkujące ich zniszczeniem, obciążane jest dodatkową opłatą w wysokości 40 zł za sztukę.
 15. Gość jest zobowiązany do naprawienia szkód wyrządzonych Apart Family oraz osobom trzecim zarówno w Lokalu jak i w nieruchomościach wspólnych, w tym w częściach wspólnych budynku, jak i lokalach sąsiednich, przez siebie oraz osoby, za które ponosi odpowiedzialność. Klient zobowiązany jest do poinformowania Apart Family lub osoby upoważnionej o wszelkich usterkach, zniszczeniach lub szkodzie wyrządzonej przez niego i osoby, za które ponosi odpowiedzialność.
 16. Apart Family zastrzega sobie prawo do obciążenia Gościa kwotą odpowiadającą równowartości poniesionej straty.
 17. Obsługa apartamentu ma prawo bez zezwolenia Gościa wchodzić do wynajętego apartamentu w przypadku zauważenia zagrożeń na bezpieczeństwu gości lub mienia,
  w przypadku niestosowania się Gości do regulaminu apartamentu, podejrzenia zachowania mogącego znacznie pogorszyć stan apartamentu, lub innych sytuacji niezgodnych z zasadami współżycia społecznego. Apart Family zastrzega sobie prawo do wyproszenia Gości z apartamentów w powyższych sytuacjach.
 18. Osoby nie zameldowane nie mogą przebywać w apartamencie po godz. 22.00
 19. Liczba osób mających zamieszkać w obiekcie jest ograniczona do liczby zgłoszonej w procesie rezerwacji. Jeżeli ilość osób okaże się większa niż podana przy rezerwacji Najemca zobowiązuje się zapłacić karę umowną w wysokości 100 zł za każdą dodatkową osobę za dobę. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej liczby osób w apartamencie Apart Family może również odmówić wydania kluczy.
 20. Przebywanie w apartamencie zwierząt jest niedozwolone. Złamanie tego zakazu skutkuje karą pieniężną w wysokości 300 zł za każdą zarezerwowaną przez Gościa dobę. (Chyba, że ustalono inaczej w formie telefonicznej lub mailowo).
 21. W apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, wyrobów tytoniowych i innych używek.
 22. Gość zobowiązany jest do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, zachowanie czystości w lokalu, na klatkach schodowych oraz w obrębie zajmowanego budynku i utrzymywania wynajętego apartamentu w należytym stanie.
 23. Jeżeli w skutek zakłócania przez Gości porządku przedstawiciel Apart Family zostanie wezwany do Apartamentu lub wezwana do interwencji zostanie Straż Miejska, Policja, Apart Family uprawniony będzie do natychmiastowego rozwiązania umowy z winy klienta i jednocześnie ma prawo obciążyć Gościa kwotą 1000 zł kary.
 24. W dniu wyjazdu Gość zobowiązany jest udostępnić Apart Family wynajmowany lokal w celu skontrolowania jego stanu.
 25. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za powierzone mu klucze do Lokalu. Zagubienie klucza obciążane jest dodatkową opłatą w wysokości 20,00 zł za sztukę
 26. Wcześniejszy wyjazd Gościa, z przyczyn niezależnych od właścicieli apartamentu nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenie.
 27. Do kwestii nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.